Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing

1.1 De rechtsverhouding tussen
MYX , met maatschappelijke zetel te

3840 Borgloon, Brikhof 100,
KBO/BTW nr. BE 0798.274.861
www.myxbusiness.be,
redactie@myxbusiness.be,
IBAN BE89 8508 4547 0485

(hierna genoemd ‘MYX’) en de Adverteerder, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend aangevuld met specifieke voorwaarden (bestelbon) eigen aan de opdracht (samen de ‘overeenkomst’ of ‘de Voorwaarden’).

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.2 De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen MYX en de Adverteerder en worden geacht te zijn aanvaard door de Adverteerder na opt-in op het bestelformulier, ofwel, bij gebreke aan bezwaar binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 7 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door MYX.

1.3 De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Adverteerder, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MYX.

2. Totstandkoming van de overeenkomst – Beperkingen

2.1 Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van MYX. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft, en vervallen na 30 dagen. De offerte is gebaseerd op de informatie waarover MYX tot dan toe beschikt vanwege de potentiële Adverteerder.

2.2 De overeenkomst tussen de MYX en de Adverteerder komt slechts tot stand na ondertekening door de Adverteerder van de bestelbon en de schriftelijke aanvaarding ervan door MYX (e-mailbevestiging volstaat). MYX behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering kan worden ingeroepen, wanneer zij meent dat het order strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen, of strijdig is met het eigen karakter, het imago, de vereisten van kwaliteit, de overtuiging of de belangen van het medium of haarzelf, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de Adverteerder.

2.3 Alleen de prestaties die uitdrukkelijk vermeld zijn in de overeenkomst (de door beide partijen aanvaarde bestelbon), zijn inbegrepen in de opdracht. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties – om welke reden dan ook – vallen buiten de oorspronkelijke opdracht en zullen het voorwerp uitmaken van een bijkomende offerte en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door beide partijen.

2.4 Speciale of voorkeurplaatsen (covers) kunnen slechts worden gegarandeerd tegen betaling van de daartoe voorziene toeslagen. Een andere door de Adverteerder gevraagde advertentieplaats zal in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden, zij het zonder enige garantie of recht van verhaal.

2.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Adverteerder, verleent MYX geen exclusiviteit aan een adverteerder voor het gebruik van publicitaire ruimte en weigert MYX geen adverteerder op grond van zijn verhouding tot een andere adverteerder.

3. Prijzen

De toepasselijke prijzen zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen MYX en de Adverteerder, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Adverteerder zijn. MYX behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik de tarieven voor de toekomst te wijzigen.

4. Facturatie

4.1 Voor het te betalen bedrag vermeld in de overeenkomst ontvangt de Adverteerder een factuur. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan MYX te worden gericht.

4.2 Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum.

4.3 Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 250 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Adverteerder.

4.4 In zoverre de Adverteerder in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande facturen van MYX te voldoen, behoudt MYX zich het recht voor de start of verdere uitvoering van de prestaties (incl. deze met betrekking tot ev. added value pakketten bij intekening voor meerdere of speciale edities) op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief ev. schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. In ieder geval blijft de Adverteerder alle contractueel afgesproken bedragen verschuldigd.

4.5 Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door MYX expliciet en schriftelijke  afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien.

4.6 Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

5. Levering en aanlevering van materiaal
Aansprakelijkheid

5.1 MYX bepaalt de planning waarbinnen de prestaties en diensten dienen te worden geleverd opdat de advertentie tegen de overeengekomen datum kan verschijnen. De Adverteerder bevestigt zijn volledige medewerking opdat MYX  binnen de vastgestelde termijnen en in overeenstemming met de gestelde kwaliteitsvoorwaarden kan beschikken over het materiaal en de instructies nodig voor de uitvoering van de prestaties. MYX kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige overschrijding van termijnen (laattijdige aanlevering van materiaal), fouten of schade ingevolge een gebrek aan medewerking, fouten of nalatigheden in hoofde van de Adverteerder. Indien de planning niet kan gevolgd worden door toedoen van de Adverteerder en/of van zijn aangestelde(n), is MYX gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen en dit onverminderd de verplichting tot betaling door de Adverteerder van de contractueel overeengekomen bedragen. Indien de wijziging van de planning en/of de verlenging van de uitvoeringstermijn bijkomende prestaties en kosten noodzaken, behoudt MYX zich het recht voor deze prestaties en kosten bijkomend aan de Adverteerder aan te rekenen.

5.2 De Adverteerder garandeert dat alle voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie en materiaal is verstrekt. MYX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Adverteerder verstrekte informatie of materiaal.

5.3 Voor de finale druk of online publicatie wordt aan de Adverteerder een digitale drukproef van de advertentie ter goedkeuring voorgelegd. MYX aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde drukproef. Geringe afwijkingen wat betreft kleur, afwerking, etc., eigen aan de materialen en aan de aard van het uit te voeren werk, zijn mogelijk en worden aanvaard door de Adverteerder.

5.4 Evenmin is MYX aansprakelijk voor vergissingen die het gevolg zouden zijn van onduidelijke of onvolledige instructies, of van door de Adverteerder zelf aangeleverd materiaal dat niet aan de kwaliteitsvereisten voor druk of publicatie voldoet (persklaar materiaal en/of digitaal kwaliteitsvol materiaal). MYX draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor materiaal dat door de Adverteerder ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de opdracht (digitale bestanden, foto’s, etc.). Behoudens andersluidende overeenkomst, rust op MYX geen bewaringsplicht en blijft het risico op beschadiging of verlies bij de Adverteerder.

5.5 MYX kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de prestaties.

5.6 MYX kan, behoudens bedrieglijk opzet, niet aansprakelijk worden gesteld, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, noch door de Adverteerder noch door een derde, voor enig verlies, rechtstreekse schade, onrechtstreekse schade (o.a. winstderving) of gevolgschade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt ingevolge uitvoering van de opdracht.

5.7 Bij een gegronde klacht die tijdig, zijnde binnen de 8 kalenderdagen na publicatie, werd gedaan bij aangetekend schrijven gericht aan MYX, beperkt de verantwoordelijkheid van MYX zich tot rechtzetting, desgevallend via heruitgave, of terugbetaling van de prijs van het niet conforme gedeelte van de prestatie.

6. Beschikbaarheid van de online diensten

MYX kan niet garanderen dat de online diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. MYX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de online diensten.

7. Overmacht – Annulering

7.1 De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, technische storingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht.

Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer an drie maanden. In dat geval is de Adverteerder gehouden MYX te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.

7.2 Voor eenmalige, losse advertenties wordt in geval van stopzetting van de overeenkomst door de Adverteerder minstens [8 weken] voor de verschijningsdatum van het print magazine [50%] van de orderprijs, incl. BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. Bij annulatie minder dan [8 weken] voor de publicatie blijft de volledige contractueel overeengekomen prijs verschuldigd. Zo ook blijft bij reservatie van advertentieruimte op jaarbasis (4 edities van het printmagazine en parallelle online advertentieruimte) de volledige contractueel overeengekomen prijs verschuldigd. In ieder geval behoudt MYX het recht de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De levering van producten noch het verstrekken van diensten door MYX (ter beschikking stellen van het print magazine en van het online platform) leidt tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan de Adverteerder. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, blijft ieder concept, creatie, model, ontwerp, illustratie, compositie, zetwerk, interpretaties en schikkingen, digitaal materiaal, door MYX gecreëerd, wat ook de gebruikte techniek is, eigendom van deze laatste. MYX heeft ten allen tijde het recht om haar creatief werk opnieuw te gebruiken.

8.2 Na integrale betaling van de verschuldigde sommen en onder de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst, verleent MYX aan de Adverteerder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht (i) om van het online advertentieplatform gebruik te maken voor de duur van de contractuele relatie; (ii) om tijdens en na afloop van de overeenkomst gebruik te maken van de advertentie in het print magazine en het beeldmateriaal (foto en video) dat in het kader van de overeenkomst voor de Adverteerder werd gecreëerd.

8.3 De Adverteerder geeft uitdrukkelijk de toestemming aan de MYX om zowel tijdens de uitvoering van de prestaties beelden te maken (foto en/of video) van de making-of van de advertentie  en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden of social media.

8.4 De Adverteerder vrijwaart MYX tegen elk geschil omtrent de intellectuele eigendomsrechten (incl. het recht tot reproductie) van materiaal (foto, ontwerp, tekst, etc.) dat door de Adverteerder werd aangeleverd in hat kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarvoor op die manier aan MYX een gebruiksrecht werd verleend. MYX heeft desaangaande geen enkele informatie- of controleplicht.

9. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

9.1 MYX verbindt er zich toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de Adverteerder en eventueel betrokken derden (aangestelden). De persoonlijke gegevens van de Adverteerder zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door MYX gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

9.2 Door ondertekening van een bestelbon, geeft de Adverteerder zijn uitdrukkelijke toestemming aan de MYX om zijn persoonsgegevens, alsmede die van betrokken derden te verwerken met het oog op de uitvoering van de opdracht. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling.

9.3 MYX respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Adverteerder over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen.

9.4 Voor meer informatie omtrent het privacybeleid, kan u terecht op de website www.myxbusiness.be of rechtstreeks contact opnemen per e-mail aan redactie@myxbusiness.be,

10. Nietigheden en verval van recht

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door MYX houdt geenszins een afstand van recht in.

11. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen MYX en de Adverteerder worden beheerst door het Belgische recht. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen MYX en de Adverteerder zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement HASSELT